Δίπλωμα/Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου - επεκταση αδειας

Προϋποθέσεις

 • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας
 • Να διαθέτει ΑΦΜ
 • Για αλλοδαπούς (ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε. ή ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ένα από τα παρακάτω έγγραφα, το οποίο να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:
  • Άδεια Διαμονής ή
  • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή
  • Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
  • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
  • Πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα στην Ελλάδα του τελευταίου εξαμήνου.

Δικαιολογητικά - Εκτύπωση

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους (μεγαλύτερες από τις κλασσικές μικρές έγχρωμες), βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Υπουργείο (ανάλυση κτλ.), χωρίς φθορές και αποτυπώματα για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψής τους.

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκτήσει ακόμη ΑΦΜ, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΔΟΥ που ανήκει (βάσει του τόπου κατοικίας) έχοντας μαζί του την Αστυνομική Ταυτότητα (αποφύγετε τις Παρασκευές). Σε περίπτωση που είναι ήδη κάτοχος ΑΦΜ, θα πρέπει απλά να γνωρίζει τον αριθμό, ώστε να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ισχύοντος Ελληνικού Διαβατηρίου ή Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας
  Για αλλοδαπούς (ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε. ή ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) συμβουλευτείτε τις Προϋποθέσεις.

 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου

 • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση - Εκτύπωση
  Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα.

 • Αίτηση εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης νέου τύπου - Εκτύπωση
  Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η υπογραφή σας να μην βγεί εκτός του ειδικού λευκού πλαισίου, καθώς η υπογραφή σκανάρεται από ειδικό μηχάνημα και υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης της αίτησης.

 • Παράβολα - Συνολικό Κόστος 72€ (e-Παράβολο)
  • Παράβολο εκτύπωσης - 30€
  • Παράβολο Συμμετοχής σε Εξετάσεις Οδήγησης (Δοκιμασιών και Συμπεριφοράς) - 15€
  • Παράβολο επέκτασης - χορήγησης Άδειας Οδήγησης, χαρτόσημο - 27€

  Για να προμηθευτείτε τα παράβολα θα πρεπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxis. Θα πρέπει να εκτυπώσετε τα παράβολα και στην συνέχεια να τα πληρώσετε σε οποιαδήποτε τράπεζα (ή e-banking). Σε κάθε περίπτωση η Σχολή μας μπορεί να σας υποστηρίξει στην έκδοση των παραβόλων.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Για την συγκεκριμένη κατηγορία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Θεωρητική Εκππαίδευση.


Εξετάσεις Θεωρίας

Για την συγκεκριμένη κατηγορία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Θεωρητική Εξέταση.


Πρακτική Εκπαίδευση

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας οι ελαχιστες υποχρεωτικές ωρες πρακτικής εκπαίδευσης για τον υποψήφιο που έχει στη κατοχή του κάποια άλλη άδεια οδήγησης είναι δέκα οκτώ (18).

Η διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής ώρας ορίζεται σε 45 λεπτά και είθισται κάθε προγραμματισμένο μάθημα να διαρκεί 90 λεπτα (διπλό μάθημα). Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται με τα ιδιόκτητα ειδικά διασκευασμένα οχήματα της σχολής μας, τα οποία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, ώστε να είναι λειτουργικά και ασφαλή, ενώ αντικαθίστανται άμεσα με καινούργια, όταν κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να διατηρούμε υψηλό επίπεδο παροχών στους μαθητές μας.


Εξετάσεις Οδήγησης

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, C1, D1E, DE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ        
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ        
Α ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
1 Έλεγχος οχήματος πριν ξεκινήσει        
2 Οπισθοπορεία με στροφή        
3 Στάθμευση δεξιά ή αριστερά        
4 Εκκίνηση σε ανηφόρα κλίσης περίπου 10%        
5 Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα        
6 Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πέδησης και διεύθυνσης (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ)        
7 Συσκευή του ταχογράφου (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ)        
8 Απόζευξη και ζεύξη (εκτός της κατηγορίας Β, C1, C, D1, D)        
B ΟΜΑΔΑ Β - ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ        
1 Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου        
2 Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας        
3 Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα        
4 Πρόκληση ατυχήματος        
5 Παραβίαση της προτεραιότητας        
Γ ΟΜΑΔΑ Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
       
1 Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης        
2 Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας        
3 Χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης        
4 Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες        
5 Σωστή θέση στο οδόστρωμα        
6 Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα        
7 Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος        
8 Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία)        
9 Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες        
10 Σβήσιμο κινητήρα        
11 Πέδηση και ακινητοποίηση        
12 Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.        
13 Οικονομική - Οικολογική οδήγηση        
14 Προσαρμογή της τροχιάς του οχήματος στις στροφές (εκτός της κατηγορίας Β)        
Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
       
Δ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
       
Υπογραφή
ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοματεπώνυμο
       
Υπογραφή
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Ονοματεπώνυμο
       

SOCIAL MEDIA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγή Τσαλδάρη 22,
Μελίσσια - T.K.15127

Σταθ. 210.8100882
Fax. 210.8100871
Κιν. 6977717373

Σχολή Οδηγών "ΤΟ ΤΖΙΝΙ" © Copyright 2023 - Powered by Webgear - Κατασκευή Ιστοσελίδων.